Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan "Lage Haghorst 33, Haghorst"- publicatie week 40 2020

Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan "Lage Haghorst 33, Haghorst"- publicatie week 40 2020

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan "Lage Haghorst 33, Haghorst"- publicatie week 40 2020

Dit item is gearchiveerd op 12-11-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-09-2020

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat met ingang van donderdag 1 oktober 2020 voor iedereen ter inzage ligt, het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening):

“Lage Haghorst 33, Haghorst”

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dit eerder ter inzage lag, enkele wijzigingen aangebracht:

Het landschapsinpassingsplan is als bijlage bij de regels toegevoegd.

Het gewijzigde wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van donderdag 1 oktober 2020 gedurende zes weken door eenieder ingezien en/of digitaal geraadpleegd worden bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Hilvarenbeek (www.hilvarenbeek.nl). Het wijzigingsplan is daarnaast digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0798.WPLageHaghorst33-VG01

Omschrijving plan

Met onderhavig wijzigingsplan wordt een deel van de bestemming ‘Agrarisch’ omgezet naar de bestemming ‘Recreatie’, waarbij eveneens de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ komt te vervallen.

Ligging plangebied

Het ontwikkelplan is gelegen op gronden welke kadastraal bekend staan als gemeente Hilvarenbeek,

sectie N, nummers 1860 en 1861 (gedeeltelijk).

Beroep

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in straat zijn geweest om tijdig een zienswijze bij het college in te dienen en belanghebbenden het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht. Binnen de beroepstermijn kunnen zij die beroep hebben ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de genoemde Afdeling.

Hilvarenbeek, 30 september 2020

burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,

burgemeester

de heer E.L.M. Weys

secretaris
de heer F.M. Jansen

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media