Slopen

Home > Voor Bewoners > Slopen

Slopen

 • Wat is het?

  Wilt u iets slopen? Meestal moet u een sloopmelding doen. Dat is het geval als er sprake is van asbest of als er meer dan 10 m2 sloopafval vrijkomt. Wilt u meer weten over het omgaan met asbest? Raadpleeg dan de pagina 'verwijderen van asbest'. 

  In een aantal gevallen moet u niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen. Daarvan is sprake bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw dat is erkend als monument of  beschermd dorpsgezicht. Een omgevingsvergunning is ook nodig bij sloopwerkzaamheden die strijdig zijn met het bestemmingsplan.

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding

  Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via de het Omgevingsloket online. Voor het doen van een sloopmelding heeft u DigiD nodig.

  De volgende sloopwerkzaamheden moet u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren melden:

  • u verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2
  • uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit een aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouwd leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Omgevingsvergunning

  Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook hiervoor een aanvraag indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u begint met de sloopwerkzaamheden, moet u dit melden bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
  Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor uw aanvraag is het volgende nodig

  Gegevens

  • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
  • gegevens waaruit blijkt dat er geen beschadigingen of verontrustingen van beschermde plant- en/of diersoorten zal plaatsvinden

  Rapporten

  Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Het kan gaan om de volgende rapporten:

  • een asbestinventarisatierapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf: als u verwacht dat er asbest vrijkomt bij de werkzaamheden. Als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994 moet u altijd een asbestinventarisatierapport meesturen. 
  • sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
  • rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
  • rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken
 • Hoe werkt het?

  Sloopmelding

  4 weken na de ontvangstdatum van uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloopwerkzaamheden. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

  Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de werkzaamheden. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is. Dan moet u een nieuwe melding doen en begint de termijn opnieuw.

  Omgevingsvergunning

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. 
  Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
  Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

 • Handige links

  Direct melden of aanvragen

  Omgevingsloket

  Bekijk ook

  Asbest verwijderen